logo

Uw persoonlijke behandelprogramma

Op deze pagina vindt u informatie over onze behandelprogramma's en hoe deze samen met u tot stand komen.

  1. Hoe lang duurt mijn behandeling?
  2. Hoe is mijn behandeling opgebouwd?
  3. Wie zijn mijn behandelaars?
  4. Overleg met uzelf, huisarts en overige behandelaars.

Hoe lang duurt een behandeling bij Revacare?

Behandelingen bij Revacare duren in totaal gemiddeld 16 weken. Soms is een veel kortere behandelduur mogelijk. Voorafgaand aan uw behandeling wordt er een behandelovereenkomst en behandelplan met u afgesproken. U moet rekening houden met een belasting van ongeveer 5 tot 10 uur per week, gedurende de zestien weken van uw behandeling. Omdat er sprake is van een intensieve, multidisciplinaire behandeling is de volledige inzet van zowel het behandelteam als uzelf essentieel: voldoende ruimte in uw agenda is dan ook een vereiste bij het ingaan van de behandeling.

Hoe is de behandeling bij Revacare opgebouwd?

Uw behandeling bestaat - grofweg - uit drie fasen. De intakefase, waarin de diagnose wordt gesteld en wordt bekeken of u in aanmerking komt voor een programma bij Revacare. De behandelfase, waarin u intensief wordt behandeld door ons professionele multidisciplinaire team. Tot slot evalueren wij uw behandeling en kijken wij of de persoonlijke behandeldoelen die wij met u hebben vastgesteld zijn behaald en worden er adviezen gegeven hoe het bereikte resultaat kan worden behouden.

ons proces

Intakegesprek

Elke behandeling bij Revacare start met een bezoek aan uw behandelend revalidatiearts. Tijdens dit eerste consult wordt door de arts een diagnose gesteld en wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een multidisciplinair revalidatietraject. Uiteraard is het ook mogelijk dat er, voordat wij verder gaan met het proces, aanvullende diagnostiek wordt aangevraagd in de vorm van bijvoorbeeld een MRI of CT-scan.

Gedurende de behandeling wordt er een aantal controleafspraken bij uw revalidatiearts ingepland en u kunt altijd een extra afspraak maken. Uw behandelend revalidatiearts heeft op meerdere dagen spreekuur op locatie en u zult hem dan ook regelmatig in de oefenzaal zien.

Intakefase (week 1-2)

Zodra uit uw eerste consult met de revalidatiearts blijkt dat u in aanmerking komt voor een traject bij Revacare, begint de intakefase. In deze fase heeft u afspraken bij alle disciplines die betrokken zijn bij onze behandelingen en gaat u langs bij de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de pijnconsulent-maatschappelijk werkster en in sommige gevallen de logopedist en/of de psycholoog. Aan het einde van deze afspraakronde vindt een overleg plaats met het gehele behandelteam. In dit overleg wordt besloten of u kunt beginnen aan een revalidatietraject en wordt een persoonlijk behandeltraject voor u uitgestippeld. Er kan worden gekozen voor een langdurig behandeltraject of voor behandeltrajecten die korter duren.

Toelichtingsfase (week 3)

Voordat u begint met het traject wordt dit traject met u besproken, worden uw persoonlijke behandeldoelen en een behandelplan samen met u vastgesteld. U krijgt eveneens een uitgebreide toelichting over de inhoud van uw behandeling, waarom deze behandeling precies is gekozen en uw eerste afspraken worden ingepland. Iedere behandelaar die betrokken is bij uw behandeling bespreekt met u welke doelen er bereikt kunnen worden en hoe dit gaat worden aangepakt. Bij het inplannen van uw behandeling wordt er rekening gehouden met uw persoonlijke situatie, werk en familieverplichtingen.

Behandelfase (week 4-15)

De behandelfase van een langdurig behandeltraject zelf bestaat uit twee keer vijf weken afspraken en consulten bij alle behandeldisciplines, met verschillende evaluatiemomenten tussendoor waarop wordt bekeken of de behandeling volgens plan verloopt. Halverwege deze intensieve behandelfase (in week 10) vindt een tussenevaluatie plaats waarin samen met u door alle behandelaars een tussenbalans wordt opgemaakt en worden eventuele aanpassingen in uw traject met u vastgesteld.

Afsluiting en evaluatie (week 16)

In de laatste week van uw behandeltraject gaat u nog één keer langs het gehele behandelteam om uw behandeling te evalueren. U bespreekt met de behandelaars hoe u het traject heeft ervaren en er wordt bekeken of uw behandeldoelen zijn behaald en hoe u in het dagelijks leven door kunt gaan met het op peil houden van uw gezondheid.

Door wie wordt ik behandeld tijdens mijn programma?

Uw behandelteam bestaat uit een groep ervaren behandelaars. Verschillende specialisten, waaronder de revalidatiearts, psycholoog, ergotherapeut, pijnconsulent-maatschappelijk werker, logopedist, manueel therapeut en fysiotherapeut behandelen u vanuit hun discipline. Gezamenlijk werken zij met u toe naar het einddoel van uw behandeling: maatschappelijke participatie en een pijnvrij leven.

Overleg met uzelf, uw huisarts en andere behandelaars

Tijdens uw traject wordt uw huisarts en/of verwijzende specialist op de hoogte gehouden van de voortgang van uw behandeling. Kopieën van uw intakerapportage, tussenevaluatie en eindevaluatie worden zowel met u als uw huisarts en verwijzer overlegd en besproken waar nodig.

Eenmaal per week vindt er onder leiding van de revalidatiearts en met het hele behandelteam een multidisciplinair overleg plaats over de voortgang van uw behandeling.

Gedurende uw behandeling kunt u op ieder moment het gesprek aangaan met de coördinator van uw traject om over de voortgang en inhoud daarvan te praten. In overleg met u worden er behandeldoelen vastgesteld die uiteindelijk allemaal bijdragen aan dat ene hoofddoel: een volwaardige en duurzame participatie in de maatschappij.

Onze partners:

© 2017 Revacare Revalidatiecentrum.